Select Page
Општина Дебрца изврши исплата на 337.500 денари за ученички и студентски стипендии

Општина Дебрца изврши исплата на 337.500 денари за ученички и студентски стипендии

Инвестираме во учениците и студентите и нивната мотивација за постигнување на особени резултати во учењето.

Ве информирме дека од сметката на општинскиот буџет се исплатени 202.500 денари за ученички стипендии за учебната 2020/2021 година и 135.000 денари за студентски стипендии за студиската 2020/2021 година или вкупно 337.500 денари.

 

Општина Дебрца го доби првото тениско игралиште

Општина Дебрца го доби првото тениско игралиште

Вложувањето во спортската инфраструктура е еден од нашите врвни приоритети.

Ние се водиме од девизата дека спортот не е и не смее да биде привилегија само на одбраните, или само на големите и урбани центри. Напротив, тој мора да биде достапен секому и секаде подеднакво.

Извршивме санација на балон спортската сала во село Требеништа.

Општина Дебрца го доби и првото тениско игралиште. Игралиштето е во балон салата и е едно од ретките во Македонија во покриен простор.

За овие активности од буџетот на општината се издвоени вкупно 175.000 денари и тоа за санацијата на балон салата -40.000 денари и за изработка на акрилната подлога на тениското игралиште ( за набавка на специјалните акрилни бои ) -135.000 денари.

Благодарност до ентузијастите од ЗФК “Св.Петар” село Лешани, кои доброволно и без надомест ја изработија акрилната подлога и се иницијатори за формирање на првиот тениски клуб во општина Дебрца.

Благодарност и до советот на општината кој ја поддржа реализацијата на оваа проектна активност во спортската инфраструктура.

Согласно Годишната програма за спорт за 2021 година сите спортски клубови и поединци од општината можат бесплатно да ја користат балон салата за спортски и рекреативни активности, а трошоците за тоа ќе бидат субвенционирани од буџетот на општината.

Во здраво тело – здрав дух!

Успешно завршена првата фаза од реконструкцијата на Задружниот дом во село Требеништа

Успешно завршена првата фаза од реконструкцијата на Задружниот дом во село Требеништа

Успешно завршена првата фаза од реконструкцијата на Задружниот дом во село Требеништа и негова преадаптација во деловно- откупен и археолошко -изложбен центар.
Во оваа фаза се изврши реконструкција на кровната конструкција, зајакнување на меѓукатната конструкција, поставување на нова дограма, изменување на распоредот во внатрешноста, таванската конструкција во приземјето, поставување на електричната инсталација и поврзувањето на водоводната мрежа и одведувањето на отпадните води.
Вкупната вредност на работите изнесува 2.500.000 денари, а средствата беа обезбедени преку Центарот за развој на Југозападниот плански регион, Програма за рамномерен регионален развој за 2020 година.
Продолжувамe!
КОНКУРС за доделување стипендии на одлични ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Република С. Македонија за учебната 2020/2021 година

КОНКУРС за доделување стипендии на одлични ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Република С. Македонија за учебната 2020/2021 година

Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) Градоначалникот на општина Дебрца објавува:

 

 

КОНКУРС
за доделување стипендии на одлични  ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Република С. Македонија за учебната 2020/2021 година

 

I.ВОВЕД

Општина Дебрца за учебната 2020/2021 година ќе додели стипендии на одлични ученици од општина Дебрца, запишани на јавните и приватните средни училишта во Република С. Македонија.

 

 1. II. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА

Право на стипендија имаат кандидатите кои учат во јавните и приватните средни училишта во Република С. Македонија, а ги исполнуваат следните услови:

 1. Да се редовни ученици од I година, кои во текот на основното образование постигнале континуиран одличен успех;
 2. Да се редовни ученици од II, III и IV година, кои во текот на средното образование постигнале континуиран одличен успех;
  3. Да не повторувале година во текот на образованието;
 3. Да имаат континуирано примерно поведение;
 4. Да не се корисници на стипендија од други институции или фирми;
 5. Да се државјани на Република С. Македонија и жители на општина Дебрца.

 

Критериум за доделување на стипендиите се:

-остварениот успех,

-освоени награди на меѓународни/државни натпревари освоени во текот на претходните две учебни години за учениците од прва година, односно во текот на претходната учебна година за учениците од II, III и IV година.

 

III.НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Учениците кои се пријавуваат но конкурсот, треба да го  пополнат потребниот образец  за пријава поставен на интернет страната  www.debrca.gov.mk.

Со Пријавата потребно е да се достават следните документи:

 1. 1. Потврда за е редовен ученик во учебната 2020/2021 година;
 2. Фотокопии од свидетелствата за завршени претходни години на образованието (кандидатите од I година доставуваат свидетелства од VI-IX одделение);
 3. Фотокопии од дипломи за освоени награди на државни и/или меѓународни натпревари;
 4. Изјава потпишана од родител-старател дека кандидатот не е корисник на друга стипендија;
 5. Изјавапотпишана од родител-старател дека доставените документи се вистинити и податоците во нив се идентични со оние податоци внесени во пријавата;
 6. 6. Изјава потпишана од родител-старател за користење и обработка на личните податоци на кандидатот , со која се сложува Општина Дебрца по службена должност да ги обезбеди потребните документи од јавни институции со кои има склучено договори за соработка.

 

 1. IV. МЕСТО И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

Пријавата со потребните документи, учениците треба да ги достават во рок од 15 дена, а најдоцна до 21.12.2020 година, на адреса: Општина Дебрца, 6344 село Белчишта , во затворен плик,  со назнака:  „За Комисијата за спроведување на Конкурсот за доделување ученички и студентски  стипендии“.

 

 

 1. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА

Висината на стипендијата ќе изнесува 1.500,00 денари месечно,  за девет месеци во текот на учебната година.

 

VI.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Пријавите нема да бидат разгледувани доколку доставената документација е:

-некомплетна и/или

-ненавремено доставена.

Списокот со избраните кандидати ќе бидe објавен најдоцна до  31.12.2020 година на интернет страницата на Општина Дебрца.

Учениците кои ќе добијат стипендија ќе склучат договор со општина Дебрца со кој ќе се уредат меѓусебните права и обврски.

 

 

ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                               Градоначалник

                                                                                                Зоран Ногачески

Потребните документи може да ги спуштите на следниот ТУКА

 

Успешно завршена првата фаза од реконструкцијата на Задружниот дом во село Требеништа

Општина Дебрца достави предлог проекти до Центарот на Југозападниот плански регион за 2021 година

Општина Дебрца ги достави предлог проектните концепти до Советот на Југозападниот плански регион. Во повикот 9- те општини имаат можност да искористат средства за развој во висина од 41 милион денари од Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 година. Може да се аплицира проекти за искористување средства од две области. Првата област е од заштита на животна средина и намалување на загадувањето на животната средина, а втората за подбрување на економскиот развој, туризмот и културата и подобрување на патната инфрастуктура. Општина Дебрца аплицира проект за втора фаза за енергетска ефикасност на Задружниот дом во село Требеништа, информира градоначалникот Зоран Ногачески.

„Со завршувaње на втората  фаза на објектот ќе е ставен во функција според намената која ја дефиниравме. Долниот спрат би се користел како деловен простор и дел за потребите на Месната заедница од село Требеништа. Горниот дел она што го најавивме и ни беше почетна идеа, отворање на Археолошки изложбен центар Требеништа во кој ќе бидат изложени сите артефакти и археолошки вредности кои се најдени во позната Требенишка Некропола и од цела територија на Дебрца“.

Градоначалникот Ногачески вели, како општина имаат и други проекти, но од одобрените средства во висина од 41 миолини денари од буџетот на државата за Југозападниот плански регион мора да се избалансираат и поделат средствата за проекти за сите 9 општини. Проектите повторно треба да се разгледаат на форуми каде што ќе учествуваат бизнис секторот и невладините организации, вели Ногачески.

„Потоа како конечен предлог треба да дојдат пред Советот на Југозападниот плански регион на кој ќе треба да се усвојат до 15 декември и Центарот за Југозападен плански регион за сите наши пот проекти треба да аплицира до Бирото за регионален рамномерен развој. Ќе одлучува и Националната Комисија на Рамномерниот регионален развој. Се надеваме дека проектите ќе поминат и од на пролет ќе продолжиме како општина Дебрца со втората фаза за реконструкција на ЗД Требеништа“.