Select Page
Закажана 15-та седница на Советот на општина Дебрца

Закажана 15-та седница на Советот на општина Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 15-та седница на Советот на општината Дебрца

 

Ја свикувам 15та седница на Советот на општината Дебрца.

               Седницата ќе се одржи на ден  28.09.2018 година (петок)

 , со почеток во 13.00 часот, во салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:      

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 Усвојување на Записникот од 14-та седница на Советот на општина Дебрца.

  1. Предлог – Буџетски календар за изготвување на Буџетот на општина Дебрца за 2019 година
  2. Предлог – Одлука за усвојување на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Дебрца 2018-2020
  3. Предлог – Одлука за усвојување на извештај за финансиско работење на ОУ „Дебрца“ с.Белчишта за период од 01.09.2017 до 31.08.2018 година
  4. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Годишната програма за работа на основното училиште „Дебрца“ – Белчишта во учебната 2017/2018 година
  5. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за постигнатиот успех на учениците на основното училиште „Дебрца“-Белчишта во учебната 2017/2018 година
  6. Предлог – Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на основното училиште „Дебрца“- Белчишта во учебната 2018/2019 година
  7. Предлог – Мислење по Програмата за реализација на тридневна научна ескурзија – IX одделение ОУ „Дебрца“ Белчишта во учебната 2018/2019 година
  8. Предлог – Мислење по програмата за реализација на есенски и пролетен излет на учениците од I до IX одделение ОУ „Дебрца“ Белчишта во учебната 2018/2019 година
  9. Предлог – Одлука за именување на член на Управен одбор при ЈЗУ Здравствен дом – Охрид

 

  • Советнички прашања

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                    Претседател,

                                                                                                 Петре Голабоски

 

Реализација на програмата за асфалтирање и реконструирање улици во општината

Реализација на програмата за асфалтирање и реконструирање улици во општината

Минатиот месец работевме на подобрување на патната инфраструктура во општината и успешно ја извршивме Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Дебрца за 2018 година,донесена од советот на општината.
Согласно Програмата асфалтиравме и реконструиравме улици во повеќе села во општината и тоа:
-село Белчишта, дел од улица до Црква “Св.Никола”, во должина од 75 метри;
-село Арбиново, дел од улица до Црква “Св.Атанасије”, во должина од 175 метри;
-село Требеништа, две улици, во должина од 320 метри;
-село Горенци, улица во должина од 170 метри;
-село Оровник, улица во должина од 190 метри.
Беше извршено крпење на ударни дупки на повеќе општински патишта и улици во населените места во општината.
Изведувач на работите беше “Илинден” АД Струга, а вкупната вредност на работите изнесува 4. 126.460,00 денари.
Од ЈП за државни патишта се обезбедени 3.167.954,00 денари, а преостанатите средства, во износ од 958.506,00 денари се обезбедени од Буџетот на општината Дебрца за 2018 година. – изјави градоначалникот Ногачески.

Големина на Фонт
Контраст