Select Page
Велосипедска Тура: Славеј Планина-Караорман, Дебрца

Велосипедска Тура: Славеј Планина-Караорман, Дебрца

Општо познато е дека општина Дебрца располага со доста неоткриени природни убавини, кои што се магнет за љубителите на природата, екологисти, планинари, а во поново време и љубители на планински велосипедизам.
Општина Дебрца располага со идеални терени за организација на планински велосипедизам, а особено пределот на Славеј планина, Алипашица, Караорман, Лисец, со своите природни убавини и недопрена природа е еден од најдобрите во Македонија за организирање на планинска велосипедска тура, која во организација на Здружението за спорт и рекреација “Прв до Врв” Скопје и официјално за прв пат ќе се одржи на ден 15.09.2019 година, 10.00 часот, со старт и цел во село Годивје.
Рутата на велосипедската трка е с.Годивје – с. Лактиње – пат за Славеј планина – Славеј планина- Шумски куќи Радомирово – Дебели рид (Караорман и Алипашица) – Попово нивиште (Алипашица) – Брана на најгорна Хидроцентрала на Песочанска река- Долни локви (Лисец) – с. Годивје.
Должина на турата е околу 45 км, а потребното време за возењето на оваа тура се проценува на 4 до 7 часа во зависност од индивидуалните способности на велосипедистите.
За љубителите на планинарењето се планира и планинарска тура, во должина од 12 км.
Општина Дебрца во целост го поддржува овој спортско-рекреативен настан, кој се надеваме ќе биде традиционален, бидејќи преку истиот се промовираат здравиот начин на живот, природните убавини, историското и културното наследство на Дебрца.
Повеќе информации и пријавување на линкот http://www.prvdovrv.mk/slavej

Градоначалникот Ногачески го објави планот за реализација на нови инфраструктурни проекти до крајот на 2019 година

Градоначалникот Ногачески го објави планот за реализација на нови инфраструктурни проекти до крајот на 2019 година

Наша основна определба беше и е да се фокусираме на подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните во општината и во тој контекст со средства од Буџетот на државата, ЕУ фондовите, буџетот на општината и други расположливи извори да инвестираме во капитални инфраструктурни проекти.
Во оваа прилика ќе потенцирам повеќе инфраструктурни проекти кои ќе ги започнеме и реализираме ( некои се отпочнати ) до крајот на оваа година и тоа :
ОРОВНИК
-хортикултурно уредување на просторот кај јарболот и дел од главната влезна улица во селото ( средства од Биро за регионален развој, програма за развој на села и буџет на општината ),
-осветлување на плоштадот со нови лед светилки ( буџет на општина ),
-осветлување на спортски полигон со лед рефлектори ( буџет на општина ),
-санација на каптажи во местност “Тројани” ( буџет на општина ),
-тампонирање на пат од кај Црква “Св. Спас” до приклучок на Аеродром ( АФПЗРР, програма за рурален развој ),
ГОРЕНЦИ
–осветлување на плоштадот со нови лед светилки ( буџет на општина ),
-аплицирано во МЗШВ за тампонирање на полски пат од подвозник до каналот на река Сатеска,
ТРЕБЕНИШТА
-тампонирање на пат до Црква “Св.Петка” ( буџет на општина )
-инсталирање на централно греење во Подрачното училиште ( буџет на општина , основно училиште ),
-поврзување на новата бушотина за вода со резервоарот над основното училиште ( буџет на општина ),
ВОЛИНО
-изградба на фекална канализација ( АФПЗРР, програма за рурален развој и буџет на општината),
-доизградба на патен правец село Волино-село Мороишта, Струга ( Центар за развој на Југозападен плански регион, АФПЗРР, програма за рурален развој ),
МЕШЕИШТА
-реконструкција и инсталирање на централно греење во Подрачното училиште (Центар за развој на Југозападен плански регион, програма за регионален рамномерен развој и буџет на општината ),
-изградба/асфалтирање на една уличка ( буџет на општина ),
БОТУН
-санација на стара каптажа за водоснабдување ( буџет на општина ),
-поставување на нова типска автобуска постојка ( проект за Белчишко Блато, ЗГ Екотуризам 2016 ),
ЗЛЕСТИ
-регулација на канал за наводнување ( буџет на општина),
-осветлување на плоштадот со нови лед светилки ( буџет на општина ),
БЕЛЧИШТА
-отпочнување со санација и пренамена на објект Изложбен центар на Белчишко Блато ( средства на ЕУ, Прекугранична соработка со Грција ),
-уредување на речното корито во централното подрачје ( буџет на општина ),
-поставување на нова типска автобуска постојка ( проект за Белчишко Блато, ЗГ Екотуризам 2016 ),
ЛЕШАНИ
-Регулација на канал за наводнување ( буџет на општина ),
-осветлување на спортски полигон со лед рефлектори ( буџет на општина ),
-подобрување на централното греење во подрачното училиште,
ВЕЛМЕЈ
-доуредување и заградување на просторот кај селската амбуланта ( буџет на општина ),
-осветлување на плоштадот со нови лед светилки ( буџет на општина ),
НОВО СЕЛО
-санација на покрив на објект на месната заедница ( буџет на општина ),
ПЕСОЧАНИ
-тампонирање на уличка со гребан асфалт ( буџет на општина ),
ЦРВЕНА ВОДА
-санација на спомен соба од АСНОМ и спомен соба на Ванчо Николески во зградата на училиштето ( буџет на општина ),
ИЗДЕГЛАВЈЕ
-изградба на резервоар за водоснабдување ( Министерство за транспорт и врски и буџет на општина ),
-тампонирање со гребан асфалт на пат до црква “Св.Димитрија” ( буџет на општина ),
-санација на мост на пат до црква “Св.Димитрија” ( буџет на општина ),
СЛАТИНСКИ ЧИФЛИК
-изградба на доводен цевковод за водоснабдување ( Биро за регионален развој ,програма за развој на подрачја со специфични развојни потреби ),
СЛАТИНО
-уредување на влезот во манастир “Св. Јован” ( буџет на општина ),
-асфалтирање на улица во селото ( буџет на општина ),
-уредување на патека и поставување на летниковци на Слатинско Езеро ( Центар за развој на Југозападен плански регион, грант од Швајцарска агенција за развој и соработка ),
ОЗДОЛЕНИ
-тампонирање на улица ( буџет на општина ),
АРБИНОВО
-реконструкција на пат врска со А2-село Арбиново ( Центар за развој на Југозападен плански регион, АФПЗРР,програма за рурална инфраструктура и буџет на општина ),
СЛИВОВО
-тампонирање на пат до црква “ Св.Атанасиј “( буџет на општина ),
-санација на споменик на МКУБ ( буџет на општина ),
-санација на спомен чешма во Сливовски Анови ( буџет на општина ),
ВРБЈАНИ
-асфалтирање на две улици ( буџет на општина ),
-изградба на бетонски пропусти на трета улица ( буџет на општина ),
ГОДИВЈЕ
-асфалтирање на две улици ( буџет на општина ),
-уредување на простор во црква “Св.Спас” ( буџет на општина ),
ЛАКТИЊЕ
-асфалтирање на две улици ( буџет на општина )
БРЕЖАНИ
-Во рамите на ЕУ Програмата за Прекугранична соработка со Албанија во прва фаза е одобрен проект, во чии рамки е предвидена санација и адаптација на зградата на поранешното училиште во планинарски дом.

Честитка од градоначалникот Ногачески по повод почетокот на учебната година

Честитка од градоначалникот Ногачески по повод почетокот на учебната година

Денес во Основното училиште “Дебрца” ( централното училиште, подрачните училишта и подрачните паралелки ) започнува новата учебна година за 206 ученици, од кои 24 првачиња.
На учениците и наставниците им посакувам успешна учебна година.
Во оваа пригода сакам да потенцирам неколку мерки и активности кои како локална самоуправа планираме да ги имплементираме во текот на учебната година, а со цел унапредување на образовната инфраструктура, подобрување на квалитетот на образованието и мотивирање на учениците да постигнуваат високи резултати во образованието и тоа:

 1. Инсталирање на централно греење во подрачните училишта во село Требеништа и село Мешеишта; (втора фаза)
 2. ДОБРЕДОЈДОВТЕ ПРВАЧИЊА
  Пред првиот училиштен ден секое прваче доби училишен прибор.
 3. БЕСПЛАТНА УЖИНКА ЗА СИТЕ УЧЕНИЦИ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
  Сите ученици од I до IX одделение ќе добиваат бесплатна ужинка. Средствата за ужинката ќе ги обезбедува општината во годишниот буџет, а очекуваме да започне од средината на септември, по завршувањето на тендерската постапка која е во тек.
 4. ГОДИШНА НАГРАДА ЗА ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА И УЧЕНИЦИ НА ГЕНЕРАЦИЈА
  Општината ќе обезбеди парична награда за најдобрите ученици од четирите подрачни основни училишта во општината, од кои ќе се избира еден првенец на генерација и тројца ученици на генерацијата .
 5. ПОДДРШКА ЗА ТАЛЕНТИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ
  Општината ќе ги покрива сите трошоци за учество на талентираните ученици на меѓуопштински, државни и натпревари во странство.
 6. БЕСПЛАТНА УЧЕНИЧКА ЕКСКУРЗИЈА
  За учениците од I до IX одделение општината ќе ги покрие трошоците за еднодневен излет , еднаш во текот на учебната година.
 7. СУБВЕНЦИОНИРАН ОПШТИНСКИ ПРЕВОЗ
  Општината ќе им ги субвенционира трошоците за користење на општинскиот линиски превоз на сите ученици кои посетуваат дополнителна настава во приватните образовни центри.
 8. ПАРТИЦИПАЦИЈА НА РОДИТЕЛИТЕ ВО РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО
  Општината ќе соработува со советот на родители и училишниот одбор преку непосредни средби со претставниците на тие органи, најмалку два пати во текот на учебната година .
Презентирана нацрт верзијата од ЛЕАП 2019-2026

Презентирана нацрт верзијата од ЛЕАП 2019-2026

Денес во општина Дебрца од страна на консултантот Maneko Solutions Скопје беше презентирана нацрт верзијата од Локалниот еколошки план за општина Дебрца 2019-2025 година.
Овае втор ЛЕАП за општина Дебрца, по оној за периодот 2006-2012 и истиот претставува стратешки документ со кој се врши идентификација и изнаоѓање на решенија за аспектите на животната средина во Општина Дебрца.


Локалниот еколошки акционен план се изработува во рамки на Проектот „Унапредување на општинското владеење“, финансиран од Европската Унија, спроведуван од страна на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), а во партнерство со Министерството за локална самоуправа и Министерството за финансии.
По изготвувањето на предлог Локалниот еколошки акционен план истиот ќе биде ставен на усвојување од советот на општина Дебрца.

Топло добредојде за првачињата во Дебрца

Топло добредојде за првачињата во Дебрца

Пред почетокот на новата учебна 2019/ 2020 година во основното образование. По тој повод градоначалникот Зоран Ногачески приреди свечен прием за 24-те првачиња во Дебрца, кои од 2 -ри Септември за прв пат ќе зачекорат во училишните холови и ќе седнат во училишните клупи.

 

Посакувајќи им топло добредојде во светот на знаењата изразив надеж дека и од ОУ “Дебрца” ќе произлезе некој архитект, успешен спортист, доктор, универзитетски професор, градоначалник, а зошто не и нобеловец. Ние како локална самоуправа, постојано ќе вложуваме во училишната инфраструктура, во наставниот кадар и мотивирани ученици, се со цел учениците во Општина Дебрца да бидат меѓу најдобрите. Од родителите побарав своите деца да ги даруваат со голема и неизмерна љубов, бидејќи на тој начин, тие ќе можат поуспешно да се справуваат со нивните нови училишни обврски и да се изградат во етички силни и здрави морални личности. Во оваа пригода на првачињата им беше доделен училишен прибор, кој традиционално за првачињата од Дебрца го донира фондацијата „Капинков“, ,сопственост на Г-динот Драган Капинков,  бизнисмен од Перт, Западна Австралија, кој по потекло е од битолското село Цапари. Во името на првачињата и на граѓаните на Дебрца, на Г-динот Капинков му изразувам голема благодарност. Благодарност и до Г-динот Зоран Ќосески, почесен конзул на Македонија, во Перт, Австралија, по чија иницијатива фондацијата “Капинков” од 2013 година донира училишен прибор за нашите првачиња. – кажа градоналалникот Ногачески по свечениот прием.